El Patrimoni documental de la nostra ciutat és molt ric, s'inicia amb un fragment de còdex de mitjan segle IX i arriba fins els nostres dies. La tasca dels arxivers i arxiveres és la de conservar, organitzar, interpretar i difondre tot aquest coneixement.

Ens trobareu en dos edificis:

 

Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental (AHT-ACVOC)

Ubicat al carrer Baldrich, 268 s'hi pot trobar la documentació més antiga, un total de 177 fons documentals (notarials, d'entitats, empreses, personals...) i col·leccions tant interessants com fragment de còdex dels s. IX-XVI o cartografia del s.XIX i XX. 

Podeu consultar més detalladament els nostres fons a Arxius en línia.

Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Terrassa (AMAT)

Al carrer Pantà, 20 és el servei que s'ocupa de posar a l'abast dels ciutadans i de la pròpia administració tota la documentació municipal que generen i reben els diferents serveis municipals. 

L'Arxiu Municipal ha desenvolupat una normativa general per poder estructurar i organitzar els diferents aspectes que afecten la gestió de la documentació municipal que va aprovar l'any 2004 el Ple de l'Ajuntament: El Reglament del Sistema Arxivístic Municipal.

Des de l'any 2008, impulsa i coordina la implantació d'un Sistema de Gestió Documental corporatiu, que permet un control dels documents municipals des del moment de la seva creació, tot garantint que siguin autèntics, fiables, íntegres i utilitzables.

 

 

Arxiu Fotogràfic

L'Arxiu Municipal també conserva diversos fons i col·leccions fotogràfiques de l'àmbit de Terrassa, que poden ser consultats pel públic en general.

El servei de reproducció digital de fotografies es troba regulat per la Ordenança Municipal 3.1. en seu el punt 10 de l'article 6è.