El SEAIA (Serveis Especialitzats Atenció a la Infància i a l'Adolescència) és un equip multidisciplinar format per un educador social, dos pedagogs, dos psicòlegs i dos diplomats en treball social.

Les seves funcions bàsiques són:

  • Avaluar els casos i situacions de possible alt risc social pels infants i adolescents, així com fer-ne el seguiment
  • Orientar, elaborar i valorar programes de tractament dels casos o situacions familiars que afectin a infants i adolescents
  • Desenvolupar intervencions socials que no s'hagin de dur a terme en establiments especialitzats que derivin de les orientacions i programes individuals
  • Elaboració  dels informes i dictàmens de caràcter tècnic que demani la DGAIA
  • Fer propostes de mesures administratives per aquelles situacions d'alt risc que ho requereixin