Avui, la posada en pràctica de les polítiques locals fa imprescindible la necessitat de conèixer la percepció que d'aquestes en té la ciutadania, com a element d'avaluació del seu impacte.

Amb aquest objectiu, i buscant la implementació per a Terrassa d'eines d'escolta activa de la seva gent, neix el projecte del Baròmetre de la Ciutat.

El seu desplegament ha de permetre conèixer l'opinió que tenen els terrassencs i les terrassenques de la seva ciutat, els seus serveis, la gestió municipal o, fins i tot, les seves principals preocupacions. A la vegada, el fet de realitzar-la de forma periódica permet realitzar-ne el seguiment i recolzar l'avaluació de l'acció pública en el temps.

Així mateix, el projecte permet donar compliment a allò establert en l'art. 60 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, pel que fa l'avaluació permanent dels serveis públics en base a una consulta regular a la ciutadania. 

Baròmetre de la Ciutat - Enquesta dels Serveis Públics a Terrassa 2018

Presentació del Baròmetre:

Resultats: