Els districtes són les divisions territorials més grans de la ciutat i funcionen en algunes competències com a unitats de gestió municipal de proximitat. A Terrassa hi ha sis districtes que inclouen els 35 barris consolidats del municipi i algunes àrees de població disseminades.

El seu origen respon a criteris censals i la divisió coincideix en molts casos amb barreres naturals que han esdevingut -amb el temps- en eixos viaris importants.

Com a unitats de gestió municipal de proximitat, els districtes compten amb la figura del regidor de districte, amb serveis municipals descentralitzats i amb òrgans de participació ciutadana en els assumptes públics:

 • Regidors de districte. Els regidors de districte presideixen els Consells Municipals de Districte, vetllen pel manteniment de les relacions amb la ciutadania i les entitats i fan el seguiment de l'acció del govern en el territori respectiu.
   
 • Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC). Permeten a la ciutadania fer tràmits administratius sense necessitat de desplaçar-se a les oficines centrals de l'Ajuntament. 
   
 • Serveis Socials. Equips d'Atenció Social Primària. Ofereixen informació, orientació i suport personalitzat en situacions de dificultats personals i familiars que limiten la qualitat de vida i l'autonomia de les persones. 
   
 • Policia de barri. Són agents que estan destinats de forma continuada a la mateixa zona, a un o més barris concrets de la ciutat.  Ofereixen un servei de proximitat que permet  una dinàmica de resposta ràpida de cara a la detecció i resolució dels problemes que es puguin donar als barris de la ciutat. D'aquesta manera, vetllen per la seguretat ciutadana i responen als requeriments dels veïns i veïnes, escoles, comerços, etc. Tenen una especial atenció al trànsit (prevenció d'accidents, controls a les entrades i sortides de les escoles)  la detecció de l'absentisme escolar, el vandalisme, etc.  
   
 • Districte Jove. El programa Districte Jove és un projecte del servei de Joventut i Lleure Infantil que intervé en el territori des de la vessant socioeducativa dels joves.  El programa es porta a terme a diferents equipaments municipals i Espais Joves de la ciutat.  
   
 • Oficina del districte. Seu del regidor de districte i del coordinador del districte (tècnic municipal)
   
 • Consells Municipals de Districte. Són òrgans de consulta i participació ciutadana en els assumptes públics que compten amb representants de les entitats del territori i dels grups polítics municipals.