Què és la OME?

La OME o Oficina Municipal d'Escolarització és l'organisme que s'ocupa de gestionar la escolarització de l'alumnat de la ciutat de Terrassa per les etapes de Primària i Secundària a tots els centres educatius públics i concertats de la ciutat.

Preinscripció i matriculació

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre, a través d'una sol·licitud.

Aquestes sol·licituds s'ordenen segons uns criteris de prioritat, barems i també la documentació necessària per justificar-los.

Termini de presentació de sol·licituds del curs 2018-2019

El procés de preinscripció dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria s'iniciarà la segona setmana d'abril. El període de presentació de sol·licituds serà del 13 al 24 d'abril.

Aquest calendari respon als canvis organitzatius següents:

 • El Departament redueix el calendari del procés gairebé un mes, d'acord amb la demanda reiterada de diferents sectors de la comunitat educativa.
 • Aquest endarreriment facilitarà que un major nombre d'alumnat nouvingut o que es trobi en situacions de canvis, per exemple de domicili, puguin participar en el procés de preinscripció de forma ordinària.

Com fer la preinscripció?

Els passos que cal seguir, segons quin sigui el període vigent, són els següents:

En periode ordinari (dintre del termini de presentació vigent)

 • Per obtenir plaça a una escola finançada amb fons públics (pública o privada concertada), primer de tot cal fer la preinscripció, que es lliurarà al centre educatiu demanat en primera opció o bé a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME), dins el termini establert a la resolució de preinscripció corresponent
 • L'imprès de preinscripció el trobareu a cada centre, a la pàgina web de la Generalitat, o bé a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME), on també podeu informar-vos dels passos a seguir i de l'oferta formativa de la ciutat
 • Quan en un centre educatiu hi ha més sol·licituds que vacants, per assignar les places s'aplica un barem de prioritat d'admissió, establert al decret d'admissió d'alumnes i a la resolució de preinscripció i matriculació, que té en compte diversos criteris específics i generals. En cas d'empat en la puntuació, es realitzarà un sorteig públic regulat a la mateixa normativa. Tots els centres han de reservar unes places destinades a l'alumnat amb necessitats educatives específiques
 • Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es fa pública la llista baremada per tal que es pugui comprovar si s'ha puntuat correctament la sol•licitud de preinscripció i, si cal, formular una reclamació
 • Desprès es farà pública, a cada centre educatiu i a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME), la llista d'alumnat admès i, per últim, es formalitzarà la matrícula en el termini establert
 • Quan l'alumne/a no pot ser admès/a en el centre sol•licitat en primer lloc, se li assigna una plaça en un altre centre educatiu de la ciutat, seguint l'ordre de preferència indicat a la sol·licitud

Fora de termini: educació infantil i primària i ESO

 • Fora del termini ordinari, les sol.licituds per obtenir plaça als centres d'educació infantil i primària i d'educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics, s'hauran de lliurar al'Oficina Municipal d'Escolarització (OME)
 • Per realitzar la sol·licitud, caldrà que l'alumne/a estigui empadronat/da a Terrassa i s'haurà d'aportar la documentació (DNI, passaport, etc.) que acrediti la filiació del/de la sol·licitant (pare, mare o tutor/a)
 • Cadascuna de les sol.licituds serà valorada per la comissió d'escolarització corresponent, que decidirà sobre l'assignació de la plaça escolar atenent al criteri establert per l'article 6.5 del decret 75/2007, de 27 de març, d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, d'acord amb el qual "Les sol·licituds presentades després de l'inici del curs només s'atenen si corresponen a alumnat no escolaritzat a Catalunya, a canvis de domicili que comporten canvi del municipi de residència (o de districte municipal en el cas de Barcelona) o a d'altres circumstàncies excepcionals"