El projecte d'esponjament de Ca N'Anglada preveu l'enderroc de 9 blocs a la zona nord-est d'aquest barri. El projecte preveia inicialment la construcció de nous edificis a l'Avinguda del Vallès on es materialitzarien els reallotjaments dels veïns i veïnes desallotjats. Amb motiu de la crisi econòmica es va optar per oferir el reallotjament, per part de  l'Administració, en habitatges existents i disponibles del terme municipal de Terrassa, tant nous – de la Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa -  com de segona mà, que complissin les condicions d'habitabilitat i suficiència.

Després d'un llarg procés de treball conjunt amb la Generalitat, l'Ajuntament de Terrassa i el Departament de Territori i Sostenibilitat van formalitzar el 12 de setembre de 2012 un conveni urbanístic, aprovat pel Ple el 29 de novembre de 2012, que defineix les accions necessàries per avançar el reallotjament d'una part dels residents dels blocs afectats per l'actuació.

A finals de 2012 es va aprovar un nou Conveni entre l'Agència Catalana de l'Habitatge, la Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa i l'Ajuntament de Terrassa, per fixar els termes de participació de les dues administracions i determinar els recursos econòmics necessaris per a l'execució del projecte, amb l'aportació de 3.000.000 € per part de cada administració.  

Aquest nou conveni va permetre desenvolupar durant els exercicis 2013 i 2014 la pràctica totalitat de les actuacions previstes per a la primera fase de la remodelació, això és, l'adquisició i enderroc dels 3 blocs ubicats als carrers St Damià 255 Bis, St. Damià 257 Bis i St. Cosme 198 Bis, amb un total de 72 habitatges.

L'Ajuntament ha negociat el trasllat de les famílies que hi vivien a d'altres pisos, alguns de titularitat municipal (al barri de Torre-Sana), però també s'han traslladat famílies a d'altres habitatges disponibles a la ciutat, tant de lloguer social com de compra en el mercat secundari. Cada cas ha requerit una negociació específica, atès que els afectats han pogut triar diverses opcions, en alguns casos han preferit cobrar la indemnització corresponent derivada del procés d'expropiació per taxació conjunta, en d'altres casos els habitatges estaven ocupats il•legalment i en alguns casos, tenien càrregues hipotecàries elevades. D'altra banda, també s'ha anat aconseguint negociar amb algunes entitats bancàries la condonació de certs deutes hipotecaris que requeien sobre els habitatges afectats.

Esponjament de Ca n'Anglada

El mes de novembre de 2014, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Terrassa varen signar un nou conveni per a l'ampliació de les aportacions econòmiques, en el que es va preveure, per als exercicis 2015 i 2016, una dotació pressupostària de 3.000.000 d'euros, al 50% cadascuna de les dues administracions. Aquesta dotació ha permès culminar les inversions pendents de la primera fase, oferir solucions provisionals als propietaris ocupants amb dret a reallotjament de la resta de l'àmbit amb problemes de salut, mobilitat reduïda etc. (s'ha avançat el reallotjament, de forma provisional a 13 famílies), i culminar l'enderroc dels blocs 5 i 6, situats al Passatge de la Prudència núms 2 i 4, amb un total de 32 habitatges, així com el local local comercial de l'antic mercat, que també es troba tapiat. Aquests dos blocs, presenten patologies importants, i una degradació estructural evident, que aconsellen el seu enderroc de forma imminent. L'enderroc d'aquests dos blocs es va dur a terme efectivament al mes de maig de 2017.

D'altra banda, el Ple de data 23 de febrer de 2017, va aprovar inicialment la proposta d'un nou conveni, complementari als ja vigents, entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Terrassa, per a l'ampliació de les aportacions econòmiques pel desenvolupament d'aquesta tercera i última fase de remodelació del sector de Ca n'Anglada. La signatura es va fer efectiva el mes d'abril de 2017. 

Aquest nou conveni addenda, preveu l'ampliació de les aportacions per part de les dues administracions implicades per l'any 2017 i els dos anys següents, amb l'objectiu d'executar la tercera fase de la remodelació, que es correspon amb l'expropiació i enderroc dels blocs 3 i 4 (emplaçats al Passatge Concòrdia 1 i 3, respectivament) i dels blocs 1 i 2 (emplaçats als Passatges de la Previsió 1 i de la Constància 2, respectivament, així com la urbanització dels espais resultants. El conveni preveu una inversió, necessària per a l'execució d'aquesta tercera fase de remodelació del PA2 MPOUM de Ca n'Anglada, de 7.500.000 €, que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Terrassa aportaran al 50%. L'execució de les properes expropiacions s'ha programat en dues fases de gestió, de 2 blocs cadascuna, en primer lloc s'ha previst es dugui a terme l'actuació a Concòrdia 1 i 3 i en segon lloc a Prudència 1 i Constància 2. 

Mitjançant aquest conveni, les dues administracions han assolit el compromís de subscriure les addendes necessàries al mateix, que fixin els imports finals corresponents per a continuar el desenvolupament del procés de remodelació del barri per als exercicis 2018 i 2019.

Esponjament de Ca n'Anglada

Amb aquesta intervenció, millorarà la qualitat de vida dels seus residents; es generarà riquesa en el territori des d'un punt de vista econòmic;  millorarà la qualitat dels interiors d'illa de les zones, creant-se uns espais lliures dignes i equiparables a altres illes del mateix àmbit.