El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Terrassa té per objectius organitzar i animar la cooperació local, sensibilitzar la ciutadania respecte a les desigualtats del món i cooperar amb comunitats dels països desfavorits per lluitar contra la pobresa.

Antecedents

La tardor de 1994, una plataforma d'ONG i entitats solidàries de Terrassa va promoure diverses accions reivindicatives perquè les administracions públiques destinessin el 0,7% dels recursos a la cooperació internacional per al desenvolupament.

L'Ajuntament acordà amb aquesta plataforma la inclusió, en el pressupost municipal del 1995 i anys successius, una partida destinada a projectes de cooperació i la creació d'un consell assessor en cooperació format per les ONG i entitats solidàries .

Creació del Consell Municipal

En la sessió de 23 de febrer de 1995 s'aprovà la creació del Consell Municipal i el seu reglament de funcionament. El Consell, presidit per l'alcalde, estava integrat per un representant de cada grup municipal del consistori i un representant designat per cadascuna de les ONG i entitats solidàries de Terrassa, com a vocals.Consell Solidaritat

Des d'aleshores, cada quatre anys, després de les eleccions municipals i la renovació del consistori, tambe es renova el Consell i l'alcalde nomena els membres per proposta dels grups municipals i de les entitats inscrites en el Registre Municipal d'Associacions.

El Consell també disposa de l'assessorament de persones de trajectòria reconeguda en l'àmbit de la cooperació. Un funcionari, tècnic de cooperació, n'és el secretari.

Participar és decidir

L'objectiu principal del Consell és organitzar la cooperació a Terrassa i estendre el concepte de la solidaritat cap als més desfavorits de la població avançant en les altres àrees de l'Ajuntament i les institucions locals vers una ciutat més solidària.

La principal línia d'actuació és la sensibilització ciutadana, amb tots els mitjans disponibles, com ara l'acció escolar, de joventut, de gènere, la difusió del comerç just, els programes d'activitats de primavera, estiu i tardor, la fira d'ONG.

També s'actua mitjançant accions d'emergència, agermanaments solidaris, acollides d'infants i projectes de cooperació descentralitzada. Tot destinat a conèixer millor l'estat real del món i a crear-ne una consciència crítica amb el lema Terrassa Solidària.

Les funcions del Consell

A banda d'organitzar la cooperació des de Terrassa i d'estendre el coneixement crític de la humanitat, el Consell esdevé el lloc de trobada , informació i debat de les entitats i persones interessades en la cooperació per acordar les línies d'actuació.

També té la missió de coordinar, programar i divulgar les activitats de sensibilització i de formació amb la realització de cursos bàsics anuals.

El Consell es dota de les bases pròpies, reglaments i formularis necessaris per a regular l'àmbit de la cooperació. D'acord amb aquests documents fa l'anàlisi, l'avaluació i el seguiment dels projectes promoguts per les entitats i en revisa la justificació final.

El Consell eleva les seves propostes als òrgans competents de l'Ajuntament perquè s'adoptin, es trametin o, si escau, s'executin.

Organització del Consell

Atesa la quantitat d'entitats que hi participen -de moment unes cinquanta- el Consell s'ha reorganitzat per fer-se més operatiu.

Així la totalitat dels seus membres es reuneixen tres vegades l'any en un plenari: a principi d'any per presentar el pressupost, el calendari i les línies de treball; a mitjan any per aprovar els projectes de cooperació, i a final de curs per fer balanç i passar comptes.

Comissió Permanent

Entre aquestes sessions plenàries el Consell funciona amb una Comissió Permanent, integrada per la regidora que la presideix, els representants dels quatre grups municipals, els assessors i els representants de vuit entitats que en són vocals, a més del secretari.

Els vuit representants de les entitats es renoven cada quatre anys, i així participen durant dos anys a la Comissió Permanent del Consell, facilitant-ne la rotació. Això permet impulsar les iniciatives pròpies, conèixer les d'altri i fer avançar Terrassa Solidària.