Junta Local de Seguretat

En les juntes locals de seguretat, sota la presidència de l'alcalde, es debat l'estat de la seguretat ciutadana del municipi i s'orienten les accions i les polítiques de seguretat municipal.

És el marc en què es determinen les prioritats, les accions especials i les campanyes de prevenció i on, a partir del diagnòstic de l'estat de la seguretat pública en el municipi, s'orienten les activitats i l'acció policial i la seva coordinació amb tots els serveis públics que operen al municipi.

Funcions

En les juntes locals de seguretat, sota la presidència de l'alcalde, es debat l'estat de la seguretat ciutadana del municipi i s'orienten les accions i les polítiques de seguretat municipal. És el marc en què es determinen les prioritats, les accions especials i les campanyes de prevenció i on, a partir del diagnòstic de l'estat de la seguretat pública en el municipi, s'orienten les activitats i l'acció policial i la seva coordinació amb tots els serveis públics que operen en el municipi.

Convocatòries

Trimestral

Composició

President: Alcalde

Vocals:

Delegat/da Territorial del Govern
Regidor/a delegat de Seguretat Ciutadana
Cap de la Comissaria de la Policia de la Generalitat
Cap de la Polica Local
Caps de la Guardia Civil i Cos Nacional de Policia (acordat per l'administració de l'Estat)

Quan ho requereixin els assumptes a tractar, han d'assistir , amb veu però sense vot, representants de la judicatura i fiscalia.

Consell Municipal de Seguretat

El Consell Municipal de Seguretat Ciutadana és un òrgan consultiu de l'Ajuntament de Terrassa, que té com a finalitat l'assessorament i redacció de propostes i plans d'actuació en matèria de seguretat ciutadana.

Està presidit per l 'Il·lustre Alcalde de l'Ajuntament de Terrassa i l'integren representants dels grups polítics municipals, del Col.legi d'advocats , del Consell Municipal  Escolar o de la Federació d'Associacions de Veins, entre d'altres.

Denominació, naturalesa i objecte

 • Article 1er. El Consell Municipal de Seguretat Ciutadana és un òrgan consultiu de l'Ajuntament de Terrassa, que té com a finalitat l'assessorament i redacció de propostes i plans d'actuació en matèria de seguretat ciutadana.
 • Article 2 on. El Consell Municipal de Seguretat Ciutadana estarà integrat per persones nomenades per l'Il.ltre. Sr. Alcalde-President, el qual donarà compte al Ple dels nomenaments i cessaments dels seus membres. La composició del Consell serà la següent:
  • President: L'Il.ltre Alcalde- President de l'Ajuntament de Terrassa.
  • Vice- President: El Tinent d'Alcalde-Delegat de Seguretat Ciutadana.
  • Vocals:
   • El Tinent d'Alcalde-Delegat de Participació Ciutadana
   • El Tinent d'Alcalde-Delegat de Serveis al Ciutadà
   • Un representant de cada Grup Polític Municipal
   • El Jutge Degà
   • El Cap de Serveis de la Policia Municipal
   • Un representant de la Federació d'Associacions de Veïns
   • Un representant del Consell Municipal Escolar
   • Un representant de la Cambra de Comerç i Indústria
   • Un representant del Col.legi d'Advocats
   • Un representant del Consell de la Joventut
 • Article 3er. El Consell podrà constituir quantes comissions consideri oportunes, adreçades a l'estudi d'aspectes concrets relacionats amb la matèria

Règim de funcionament

 • Article 4art. El Consell es reunirà en sessió ordinària dos cops l'any, i en sessió extraordinària quan així ho estimi oportú el President, per iniciativa pròpia o a petició d'una quarta part dels membres.Les sessions seran convocades pel President amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores
 • Article 5è. Les sessions del Consell no seran públiques, llevat que així ho acordi expressament el Consell a l'inici de la sessió
 • Article 6è. Els acords i les deliberacions del Consell seran transcrites en un Llibre d'Actes per part del seu Secretari, el qual serà nomenat pel propi Consell
 • Article 7è. Els acords, informes, propostes i estudis que elabori el Consell els elevarà a la Junta Local de Seguretat, aquests acords i informes tindran però caràcter no vinculant per a l'Ajuntament de Terrassa. No obstant això; L'Ajuntament de Terrassa determinarà les línies generals de la seva política en matèria de seguretat ciutadana a aquestes propostes i informes.

Modificació, duració i extinció

 • Article 8è. L'Ajuntament de Terrassa, a proposta del Consell, podrà modificar el règim jurídic del Consell, en els termes que es considerin oportuns
 • Article 9è. El Consell tindrà una duració indefinida. L'Ajuntament de Terrassa el podrà extingir seguint els tràmits i procediments legalment establerts
 • Disposició transitòria
  • L'Ajuntament de Terrassa, a proposta del Consell Municipal de Seguretat Ciutadana, valorarà les experiències regulades en aquests estatuts un cop transcorregut el període de dos anys des de la seva aprovació
Terrassa, 27 de febrer de 2002