El Pla Local de Drogues de Terrassa 2017-2020 és un Pla Estratègic de ciutat que estableix les bases per al desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la prevenció del consum de drogues i de l'abordatge dels problemes que se'n deriven.

Ha estat aprovat per unanimitat, amb data de 20 de juliol de 2017, al Ple Municipal de l'Ajuntament de Terrassa. S'ha elaborat amb el consens i participació de totes les entitats de salut que treballen en aquest àmbit i el configuren també serveis municipals i altres recursos de la ciutat.

Al document es recullen els objectius , eixos del projecte, estructura, funcionament i avaluació dels programes i de les accions prioritzades.

La definició del nou Pla s'ha gestat a partir de l'avaluació de l'anterior per part de les entitats i professionals, així com la participació en el diagnòstic de ciutat de persones usuàries de diferents serveis relacionats amb el tractament de les drogodependències i amb Joventut i Lleure. Aquesta valoració ha permès la millora de mancances detectades en el funcionament, implementació i avaluació de l'anterior Pla.

S'ha determinat, en el seu funcionament, una metodologia per a la millora d'aspectes com el treball col·laboratiu actiu d'Ajuntament amb entitats i entre aquestes, la vinculació de nous serveis municipals, la capacitat per detectar necessitats i per proposar actuacions conjuntes i la participació activa de la ciutadania en el coneixement del fenomen de les drogues i en la generació de propostes de millora. La vigència és de quatre anys, amb l'elaboració de dos plans biennals que determinen les actuacions concretes a implementar.

En quant a l'estructura, s'ha definit la creació de dues Comissions: una de Tècnica, que inclou la participació de 7 serveis municipals, així com de les entitats que treballen en l'àmbit de les drogodependències a la ciutat; i una Comissió Política, que garanteix el compromís de desplegament del Pla Local. Tanmateix, es manté el Plenari, format per entitats i agents socials, grups municipals i recursos sanitaris de la ciutat.

Com a novetat important també s'ha definit la creació d'un espai virtual, un web propi del PLDT, amb un accés públic i un de privat. A través d'aquesta eina es permet, per un costat, donar a conèixer a tota la ciutadania i de forma totalment pública, el Pla, les entitats que en formen part, les acciones implementades i l'avaluació de les mateixes. Incorpora també una formulari públic, fàcilment accessible i directe amb el PLDT per fer propostes i transmetre suggeriments a la Comissió Tècnica en relació a qualsevol aspecte relacionat amb l'àmbit de les drogodependències a la ciutat. En quant a la part privada, s'ha dissenyat com un espai de treball per a la millora de la coordinació de les accions entre les entitats i serveis que integren el Pla, que permet també el coneixement de l'activitat que es realitza en l'àmbit de les drogodependències i que facilita la planificació de reunions i jornades de treball.

Com a acció per maximitzar l'obertura del Pla a la ciutadania s'ha definit la realització d'una jornada local anual, pública, en què s'abordarà algun tema d'interès general en l'àmbit de les drogodependències.

Amb aquest nou Pla Local de Drogues de Terrassa 2017-2020 es garanteix una intervenció participativa, consensuada, coordinada i transversal de ciutat en l'àmbit de la prevenció de les drogodependències i de les conseqüències del consum, a través de la definició i implementació d'accions concretes i avaluables.

Podeu contactar amb el PLDT a través d'aquest mail: [email protected]

Pla Local de drogues de Terrassa 2017-2020

Pla Local de drogues de Terrassa 2012-2015