L'Ajuntament gestionarà de manera directa el servei públic d'abastament d'aigua a la ciutat. El ple de l'Ajuntament va aprovar la creació d'una nova entitat pública empresarial local (EPEL) que s'encarregarà, abans de finalitzar el 2018, de la gestió del servei. L'empresa privada Mina, que fins ara ha gestionat l'abastament d'aigua a la ciutat mitjançant una concessió que va finalitzar al desembre de 2016, continuarà prestant el servei en règim de pròrroga forçosa, Mentrestant, l'Ajuntament avançarà en la preparació de l'estructura del nou servei.

Per què és tan important la gestió pública de l'aigua?
L'aigua és un bé comú indispensable per a la vida, i l'accés a una aigua de qualitat és un dret humà reconegut per les Nacions Unides. El servei de l'aigua és un mercat que funciona com un monopoli natural, ja que no es pot triar entre una oferta variada i competitiva de preus i qualitats. També és un mercat captiu, ja que no es pot decidir no comprar. L'aigua és un dret, no un producte de mercat. És per això que el servei d'aigua és públic, i la millor forma de garantir aquest dret i un preu just és que la gestió del servei també sigui pública.

Quins avantatges té la gestió municipal directa respecte a la gestió privada?
La gestió municipal directa és garantia d'un servei públic eficaç, de transparència, de participació de la ciutadania, de tarifes ajustades i de l'aplicació de criteris socials contra la pobresa energètica. La gestió privada comporta a la pràctica perdre el control directe sobre el servei. Les grans corporacions pretenen dominar el mercat (aigua, electricitat, gas, combustibles, finances…), aconseguir regulacions a la seva mida i imposar les seves condicions i preus als poders públics.

Què farà l'Ajuntament a partir d'ara?
Un cop aprovada la gestió directa del servei, l'Ajuntament  procedirà a preparar l'estructura necessària per assumir el govern de l'aigua, garantint els drets dels treballadors i treballadores directament adscrits al servei municipal i planificant les inversions i actuacions dels propers anys.

Quins compromisos assumeix l'Ajuntament?
L'Ajuntament té vuit grans compromisos:

  1. Millorar la qualitat i el gust de l'aigua, les instal·lacions i la xarxa de subministrament, per reduir la pèrdua d'aigua i contribuir a l'estalvi.
  2. Impulsar polítiques ambientals contra els consums excessius, per afavorir l'estalvi d'aigua, reduir l'impacte del canvi climàtic i ajustar racionalment les nostres necessitats.
  3. Incrementar el control sobre els costos del servei de l'aigua i mantenir uns preus estables.
  4. Ampliar les polítiques socials contra la pobresa energètica.
  5. Donar un servei eficaç i eficient de qualitat.
  6. Defensar els drets i interessos dels consumidors i consumidores davant de qualsevol queixa, reclamació o problema relacionat amb el servei.
  7. Oferir informació absolutament transparent sobre el servei d'aigua pública i especialment sobre costos i ingressos.
  8. Crear mecanismes de participació ciutadana en la planificació de les inversions i la gestió i en el seu seguiment.

Quins costos pot tenir aquest canvi?
L'empresa privada Mina ha presentat diverses reclamacions judicials  i demana fins a 60 milions d'euros com a compensació d'uns hipotètics beneficis futurs i d'uns béns que diu que són de la seva propietat (ja que considera que el subministrament d'aigua a Terrassa és el seu negoci privat). L'Ajuntament,  que  defensa els interessos de la ciutat davant d'aquestes reclamacions, té la plena convicció que aquests drets són inexistents, i Mina els haurà d'acreditar en els tribunals.

Quan finalitzarà aquest procés?
El procés que actualment està en marxa acabarà  a finals de l'any 2018 quan s'ha previst que la nova entitat pública empresarial local (EPEL) assumeixi la gestió directa del servei públic d'abastament d'aigua a la ciutat.

Com s'informarà de tot el procés a la ciutadania?
L'Ajuntament ha posat en marxa una campanya informativa, acordada al Ple Municipal, per tal que tots els ciutadans i ciutadanes tinguin la màxima informació sobre el procés en els propers mesos. La transparència, el rigor i la claredat seran les bases d'aquesta campanya divulgativa.

Què passa a altres ciutats?
A molts països està agafant força una nova cultura de l'aigua, que implica la municipalització dels serveis. És un fenomen creixent, del qual tenim exemples ja a ciutats com París, Berlín, Buenos Aires, la conca del Huesna (Sevilla), Valladolid, Nàpols… A ciutats com Badalona o Barcelona hi ha en marxa processos similars. Terrassa és una de les grans ciutats que ha apostat per la gestió directa i una referència a Catalunya, al conjunt de l'Estat i a Europa.