L'empadronament consisteix en la inscripció en el Registre del Padró Municipal d'Habitants de Terrassa. Es tracta d'un tràmit gratuït que pot demanar qualsevol ciutadà o ciutadana procedent d'altre municipi de l'estat espanyol o de l'estranger que vingui a viure a Terrassa, i les persones empadronades a la ciutat que hagin de donar d'alta per naixement al seu fill o a la seva filla.

L'alta al Padró Municipal d'Habitants es pot tramitar per tres vies diferents:

  • Per Internet. Requereix disposar de certificat digital per tal de signar electrònicament la sol·licitud. Per a cada membre de la família és necessari emplenar un formulari que haurà d'anar signat digitalment per cada sol·licitant. En el cas del menors, el formulari el signarà el pare, la mare o el tutor legal que sol·liciti l'alta. També podeu presentar la documentació en format electrònic adjuntant els corresponents fitxers
  • Presencialment. Als serveis generals de l'Ajuntament de Terrassa (plaça Didó, 5) i a les Oficines municipals de districte (OMD). Trobareu el llistat amb la informació de contacte al tràmit de la Seu Electrònica
  • Per telèfon. 010 - 900 922 010  (des de fora de la ciutat)

Documentació que cal presentar

  • Imprès d'alta al Padró Municipal d'Habitants (original)
  • Document d'Identitat de la persona sol·licitant: DNI, Targeta d'Identitat d'Estranger o passaport. Les persones de la Unió Europea presentaran el document d'identitat del seu país i el certificat d'Inscripció en el Registre Central d'Estrangers, si en disposen (original)
  • Document d'Identitat de la resta de membres de la família. En el cas de passaport d'altres països s'ha de presentar l'original (còpia)
  • Llibre de Família o document d'identitat de la persona menor (original)

Al tràmit de la Seu Electrònica trobareu més informació sobre la documentació que cal presentar en cas de menors que resideixen només amb un dels progenitors, per demanar acreditació del domicili de residència o per tramitar l'alta de naixement (en cas que es necessiti, ja que el Registre Civil comunica aquest fet a l'Ajuntament).