En els darrers anys s'ha produït un increment en nombre i en complexitat en les fraccions dels residus a retirar i gestionar; alhora que un envelliment de la flota de vehicles municipals i, en conseqüència dels sistemes de neteja viària emprats. Per això, s'han efectuat diversos estudis encaminats a millorar la qualitat del servei de recollida de residus a la nostra ciutat, actualment gestionat de manera directa mitjançant l'empresa municipal Eco-Equip, SAM.

Tenint en compte l'evolució que han sofert aquests sistemes i la millora de les metodologies de neteja i recollida que actualment permeten una gestió més eficient i un major nivell de control sobre el servei, s'ha confeccionat un projecte de renovació i canvi parcial del sistema de recollida de residus, el sistema de càrrega lateral, que utilitza contenidors més grans i més ergonòmics, per tant n'hi hauran menys, fet que permet optimitzar les rutes de recollida, reduint el nombre i el temps de parada dels camions, a més els contenidors es buiden amb la tasca d'una sola persona, el conductor, amb un sistema més avançat tecnològicament.

Avingudes i punts d'alta densitat de residus

Per dur a terme la implantació d'aquest sistema s'adquireixen tres vehicles amb els que s'arribarà, aproximadament, a un 25% de la població, afectant a les fraccions de resta, vidre, paper i envasos, en les avingudes de la ciutat i punts d'alta densitat de residus.

La renovació de la flota de vehicles comporta una reducció del temps emprat en la recollida, dels costos del servei, de la contaminació ambiental i del consum d'aigua, així com un increment en l'estalvi energètic. També s'adquireixen 1.148 contenidors amb major capacitat que els actuals.

En les zones on s'implementa el sistema de recollida per càrrega lateral, es redueix el nombre de contenidors, alliberant-se espais a la via pública que es recuperant mitjançant un dels projectes inclosos al Programa Terrassa Barris en Marxa.

Implementació tercera línea de la recollida lateral