L'Ajuntament de Terrassa va impulsar, l'any 2017, el procés participatiu per l'elecció i el nomenament del/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa. La candidatura de la senyora Isabel Marqués Amat va ser l'opció més votada per la ciutadania per exercir el càrrec de Síndica, obtenint el 80% del suport dels terrassencs i terrassenques que van votar en el procés participatiu.

El Ple de l'Ajuntament, en data 25 de gener de 2018, va acordar escollir la senyora Isabel Marqués Amat com a Síndica Municipal de Greuges de Terrassa qui va començar a exercir efectivament les seves funcions en data 15 de febrer.

El càrrec de Síndica esdevé un òrgan de caràcter unipersonal en el que recau la tasca de defensa i protecció dels drets fonamental i les llibertats públiques de la ciutadania en les seves relacions amb l'Ajuntament i els seus organismes dependents i supervisa l'actuació municipal.

La Síndica atén, orienta i informa a totes les persones que puguin sentir-se agreujades per alguna actuació, resolució o inactivitat de l'Ajuntament i els seus organismes dependents. Tanmateix, qualsevol persona física o jurídica o col·lectiu està legitimada per adreçar-se a la Síndica, per tal de presentar una queixa o reclamació, si té dret o interès legítim en relació a l'objecte de la queixa.

La decisió que adopti la Síndica, en l'exercici de les seves funcions d'investigació i resolució d'un greuge, podrà consistir en l'estimació o la desestimació del greuge presentat per la persona legitimada o, altrament, podrà fer propostes de finalització convencionals d'un procediment mitjançant fórmules de conciliació, arbitratge i mediació entre el particular i l'Administració. La decisió de la Síndica no serà objecte de recurs de cap tipus.

Les actuacions de la Síndica es regeixen pels principis d'autonomia, imparcialitat i es realitzen respectat els principis de confidencialitat i secret professional. Totes les actuacions són gratuïtes pels interessats.